Graus

 

Graus:

*  Només es fan tutories de les assignatures citades

 PRACTICUM I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Els estudiants matriculats en assignatures de pràctiques curriculars, han de sol·licitar les places que els interessin a través del Campus UNED o entrant a la pàgina practicas.uned.es i accedint amb el seu identificador, un cop ja estiguin matriculats en el curs acadèmic.

Des d’aquesta pàgina podrà sol·licitar les places que l’interessin. A l’octubre, quan s’inicien les tutories, s’entrevistarà amb el seu tutor per confirmar el lloc de pràctiques.

IMPORTANT ¡¡ : No se signarà cap nou conveni, ni la credencial si l’estudiant no contacta prèviament amb el seu tutor de pràctiques  del Centre Associat i aquest dona el vist i plau al lloc on es realitzaran. 

Informació:  Relació de Institucions amb Conveni de Cooperació Educativa signat amb el Centre Associat de Girona o amb la UNED (nivell nacional)(molts d’aquests convenis ja no estan vigents i si voleu fer pràctiques s’haurien de tornar a signar)….aquí

Convenis renovats l’any 2020 (actualitzats)……aquí

Avís als estudiants que realitzen les seves pràctiques en centres que treballen amb menors:

Fa uns d’anys  es va modificar  la Llei que regula la protecció judicial del Menor (1/199626/2015 de 28 de juliol). En aquesta modificació es disposa que serà requisit per a l’exercici d’activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Per tal de donar compliment a aquesta normativa, i per demostrar l’absència d’antecedents, cal aportar una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals (RD 1110/2015 del 11 de desembre). Els estudiants que vulguin realitzar les seves pràctiques en centres que atenen a menors han d’obtenir aquesta certificació (que podran sol·licitar en el següent enllaç: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos, i lliurar-la a la secretaria del centre Associat. Si no es compleix aquest requisit, no podran realitzar les pràctiques en aquestes entitats.

Pràctiques de laboratori

  • El Centre Associat de Girona no organitza les pràctiques de laboratori de Ciències.
  • Les pràctiques les organitza el Centre Associat de Barcelona (Nou Barris) i es fan a Barcelona i a Castelldefels (les de CC Ambientals).
  • Els estudiants que es matriculin amb el codi del Centre Associat de Girona (o de qualsevol de les seves extensions comarcals) en assignatures amb pràctiques de laboratori, hauran d’informar el més aviat possible al Centre Associat de Girona de quines assignatures faran pràctiques, per tal que es demanin a Barcelona. .
  • Un cop el C.A de Barcelona  convoqui les pràctiques rebran un correu i hauran d’inscriure’s a  les pràctiques a través del Campus UNED o de la pàgina practicas.uned.es

 

  • Molt important: El Centre Associat UNED Girona només tramitarà la realització de pràctiques de laboratori (que organitza el CA de Barcelona-Nou Barris) d’aquelles assignatures de primer i segon quadrimestre de les que s’hagi fet la matrícula en el primer termini (juliol- octubre) i de les que, fent la matrícula en el segon termini, el futur alumne ens comuniqui, abans del dia 1 de febrer,  que voldrà fer les pràctiques.

  • El Centre tampoc es farà càrrec de les despeses de les pràctiques d’aquells estudiants que s’inscriguin directament quan el Centre Associat de Barcelona les publiqui; la petició s’ha de fer prèviament al Centre Associat de Girona i nosaltres l’enviarem a Barcelona i només aleshores podran inscriure’s a través de la pàgina web de pràctiques.

DOCUMENTS:

Fitxa petició pràctiques CC Ambientals. 1er quadrimestre

Fitxa petició pràctiques Ciències. 1r quadrimestre

Fitxa petició pràctiques CC Ambientals. 2on quadrimestre

Fitxa petició pràctiques Ciències. 2on quadrimestre

Proposta de calendari de pràctiques 2021-2022

Dates de pràctiques de CC Ambientals-1er quadrimestre

Més informació 

×