Notícies

El Centre Associat de la UNED de Girona obté un Certificat de Qualitat, acreditat per l’ANECA

S’ha comprovat que el Centre de Girona desenvolupa una important tasca en l’Extensió Universitària i el desenvolupament d’aules universitàries.

El Centre Associat de la UNED Girona ha aconseguit la certificació en el nivell d’implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en la Gestió atorgat per la Càtedra de Qualitat de la UNED “Ciutat de Tudela”.

En el procés de certificació hi han participat una Comissió d’Avaluació composta per auditors homologats que pertanyen a Centres Associats d’altres Campus diferents del de Girona. També hi ha participat un Comitè de Certificació independent, compost per tècnics de gestió de la Seu Central i tècnics de la mateixa Càtedra.

El Centre Associat de la UNED Girona destaca per la tasca que realitza amb l’Extensió Universitària i el desenvolupament d’aules universitàries.

La Càtedra de Qualitat de la UNED “Ciutat de Tudela” destaca en la seva anàlisi que el Centre de Girona desenvolupa una important tasca en allò relatiu a l’extensió universitària mitjançant la formació permanent, com és el cas dels cursos UNED Sènior. La Càtedra subratlla la formació que s’ofereix, més enllà de la que es troba regulada actualment. Així mateix, en relació amb el desenvolupament d’aules universitàries, la capil·laritat del Centre de Girona s’evidencia en les aules creades a Olot, Sant Feliu de Guíxols i Figueres.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat en la Gestió (SGICG-CA)

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de Centres Associats ha estat desenvolupat per la Càtedra de Qualitat de la UNED “Ciutat de Tudela” en col·laboració amb el Comitè de Qualitat de Centres Associats. Està aprovat pel Consell de Govern de la UNED i constitueix una opció pels centres que hagin decidit apostar per l’excel·lència en la seva gestió.

Entre els seus principals objectius es troba avançar cap a una major qualitat dels serveis acadèmics, homogeneïtzar la gestió dels processos i permetre que es comparteixin bones pràctiques que eleven la imatge dels Centres Associats i de la UNED davant la societat.

Certificació del sistema

La Certificació del Sistema correspon a la Càtedra de Qualitat de la UNED “Ciutat de Tudela”, que està acreditada per l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació). Es certifica que els processos de gestió dels Centres compleixen amb els requisits establerts en la Guia del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

La certificació del Centre Associat de Girona és vàlida durant un període de tres anys i inclou una auditoria de manteniment a la meitat d’aquest període. Transcorreguts els tres anys es torna a realitzar una auditoria complerta de renovació de la certificació.

×