Notícies

Convocatòria pública de tutories vacants pel segon quadrimestre curs 2022-23

Del 21 de novembre a l’1 de desembre 2022 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per impartir assignatures vacants pel segon semestre curs 2022-2023.

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams. 

Assignatures:

1a: “Organización y gestión de centros educativos”

 • Nom grau i facultat: Educació infantil
 • Curs: Primer curs, segon quadrimestre
 • Horari: dijous o divendres (a concretar)
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Criteris de formació tutors:
  • Criteri 1:Formació: Graduats en Educació infantil / Primària / Llicenciats en Pedagogia.
  • Criteri 2. Mestres en actiu, acreditant tres anys d’exercici dels darrers cinc.
  • Criteri 3. Participació en equips directius de centres educatius.
  • Criteri 4: Participació en projectes y xarxes escolars d’innovació docent.
  • Criteri 5: Formació permanent.
 • Titulació requerida: Grau en Educació Infantil o Educació Primària, Diplomatura en Magisteri/en Professorat de EGB + Máster Oficial/Doctorat/Llicenciatura en Psicopedagogia/Grau-Llicenciatura en Pedagogia.

2a: “Estadística aplicada a la educación”

 • Nom grau i facultat: Educació Social/Pedagogia
 • Curs: Primer curs, segon quadrimestre
 • Horari: Divendres 17-19h (cada 15 dies)
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Educació social/Pedagogia/Magisteri/Psicopedagogia

3a: “Inglés instrumental II” (substitució temporal pel curs 2022-2023)

 • Nom grau i facultat: Estudis anglesos
 • Curs: Primer curs, segon quadrimestre
 • Horari: Dijous 18-19h
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Titulació requerida: Grau en Estudis anglesos, Traducció (espec.Anglès), Lingüística i Llengües aplicades (anglès).

Criteris de selecció

 • Formació acadèmica (fins a 5,5 punts).
 • Experiència Docent (fins a 5 punts).
 • Publicacions (fins a 3 punts).
 • Experiència professional (fins a 5 punts).
 • Experiència discent (fins a 2,5 punts).
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 4 punts).
 • Acreditació del coneixement de la llengua catalana (fins a 2 punts).

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

 • Formulari de sol·licitud
 • Currículum actualitzat
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Terminis:

Salt, 21 de novembre del 2022

×