Notícies

Convocatòria pública d’educació social/pedagogia

Del 7 al 13 de febrer de 2023 el Centre Associat de la UNED a Girona obre una convocatòria pública per impartir, com a tutor/a interí/a, una assignatura d’Educació Social/Pedagogia de primer curs, segon quadrimestre a Girona.

A l’hora de preparar la vostra candidatura, tingueu present que les tutories de la UNED es realitzen de forma presencial des del centre associat i que a l’hora s’han d’emetre per webconferència mitjançant el software propi de la UNED o Teams. 

Assignatura:

Estadística aplicada a la educación

 • Nom grau i facultat: Educació Social/Pedagogia
 • Curs: Primer curs, segon quadrimestre
 • Horari: Divendres 17-19h (cada 15 dies) 
 • Retribució íntegra: 693 €/quadrimestre
 • Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Educació Social/Pedagogia/Magisteri/Psicopedagogia.

Criteris de selecció

 • Formació acadèmica (fins a 5,5 punts).
 • Experiència Docent (fins a 5 punts).
 • Publicacions (fins a 3 punts).
 • Experiència professional (fins a 5 punts).
 • Experiència discent (fins a 2,5 punts).
 • Adequació del candidat al perfil acadèmic de la tutoria (fins a 4 punts).
 • Acreditació del coneixement de la llengua catalana (fins a 2 punts).

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a l’adreça secretaria@girona.uned.es, indicant: 

 • Dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic)
 • Tutoria a la que s’opta (assignatura)

La documentació que cal adjuntar al correu és la següent:

 • Formulari de sol·licitud
 • Currículum actualitzat
 • Fotocopia dels títols citats en el currículum.
 • Informe de vida laboral, així com tota la documentació que acrediti els mèrits descrits en el currículum

Terminis:

Salt, 7 de febrer del 2023.

×